PRIVĀTUMA POLITIKA

 

SIA "KT Nordic" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku SIA "KT Nordic" sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

 

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – Pircējs).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – SIA "KT Nordic" (turpmāk arī – KT NORDIC, HEMPIO.EU e-veikals).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (KT NORDIC) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (Pircēja) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Pircēja norāde, ka Pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu KT NORDIC mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

 

2.1. Personas datu pārzinis ir SIA "KT Nordic", reģistrācijas Nr. 40203097172, juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Grivas prospekts 17 - 1, LV-5001.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras KT NORDIC vārdā un atbilstoši KT NORDIC norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

 

3.1. KT NORDIC apstrādātās Pircēju personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus KT NORDIC pakalpojumus Pircējs vēlas izmantot.

3.2. KT NORDIC apstrādāto Pircēju personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. Pircēja personas datu apstrāde reģistrācijai KT NORDIC e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. Pircēja personas datu apstrāde KT NORDIC jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.3. Pircēja personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.4. Pircēja personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Pircēja reģistrācijai KT NORDIC e-veikalā HEMPIO.EU atbilstoši Pircēja sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus Pircēja personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.4. HEMPIO.EU e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – KT NORDIC var apstrādāt šādus Pircēja personas datus atkarībā no Pircēja izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. HEMPIO.EU e-veikalā jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, KT NORDIC atbilstoši Pircēja sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus Pircēja personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

 

4.1. KT NORDIC iegūtos Pircēju personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no Pircēja sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. KT NORDIC iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – Pircēja reģistrācijai HEMPIO.EU e-veikalā un piekļuves HEMPIO.EU e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos HEMPIO.EU e-veikala īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai Pircēja dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu Pircējam, kā arī HEMPIO.EU e-veikala pasūtīto preču piegādei, ja Pircēja izvēlētajam piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu Pircējam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem; kā arī, ja Pircējs norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma HEMPIO.EU e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par HEMPIO.EU e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – HEMPIO.EU e-veikala jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves HEMPIO.EU e-veikalam nodrošināšanai Pircējam; paziņojumu, kas nepieciešami HEMPIO.EU e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai Pircējam, ja Pircējs veiks preces pasūtījumu HEMPIO.EU e-veikalā;

4.3. KT NORDIC informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot Pircēja profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus HEMPIO.EU e-veikala piedāvājumus konkrētam Pircējam, ņemot vērā KT NORDIC iegūto un automātiski apkopoto informāciju no Pircēja sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem HEMPIO.EU e-veikalā, ja Pircējs tam ir piekritis.

 

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

 

5.1. KT NORDIC veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Pircēja piekrišana – Pircēja personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka Pircējs piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida KT NORDIC ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem Pircējs pēc savas izvēles var sniegt KT NORDIC piekrišanu savu personas datu apstrādei. Pircējs, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, KT NORDIC ir tiesīgs no Pircēja saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – KT NORDIC ir tiesīgs apstrādāt Pircēja personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, HEMPIO.EU e-veikala aizsardzībai un drošībai un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem HEMPIO.EU e-veikalā; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

5.2. KT NORDIC apstrādā Pircēju sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā Pircēja sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr KT NORDIC ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.  

6. Personas datu saņēmēji

 

6.1. KT NORDIC, apstrādājot Pircēju personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, KT NORDIC izņēmuma kārtā Pircēju personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri KT NORDIC vārdā un atbilstoši KT NORDIC norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas KT NORDIC vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza KT NORDIC pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. KT NORDIC sīkdatņu politika

 

7.1. HEMPIO.EU e-veikalā un mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja (Pircēja) veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja (Pircēja) izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja (Pircēja) izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam (Pircējam). Sīkdatnes lietotāja (Pircēja) datorā tiek saglabātas lietotāja (Pircēja) izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja (Pircēja) datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu. Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam (Pircējam) autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja (Pircēja) veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs (Pircējs) lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja (Pircēja) izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam (Pircējam), atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja (Pircēja) datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs (Pircējs) tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja (Pircēja) pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski. “Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja (Pircēja) veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju (Pircēju) izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.7.2. KT NORDIC izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju (Pircēju) sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas KT NORDIC (HEMPIO.EU) mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja (Pircēja) veiktajām darbībām KT NORDIC (HEMPIO.EU) mājaslapā.

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. HEMPIO.EU  mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

7.3. Ikvienam Pircējam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi! Ja Pircējs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja (Pircēja) datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam (Pircējam) jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta HEMPIO.EU mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam (Pircējam). Tādēļ  HEMPIO.EU mājaslapas  lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

 

7.4 KT NORDIC informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas HEMPIO.EU mājaslapā. KT NORDIC aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.8. Klienta (Pircēja) tiesības saistībā ar KT NORDIC veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam (Pircējam) ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt KT NORDIC, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot KT NORDIC izbeigt visu Pircēja datu vai noteiktas daļas Pircēja datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās Pircēja personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), KT NORDIC nevarēs sniegt Pircējam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka KT NORDIC ir nepieciešams nepārprotami identificēt Pircēju, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu Pircējs var nosūtīt KT NORDIC uz e-pastu  [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.4. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret KT NORDIC veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt KT NORDIC veikt noteiktas darbības saistībā ar Pircēja personas datiem, nosūtot pieprasījumu KT NORDIC uz e-pastu  [email protected], veidā, kas norādīts 8.3. punktā. Pircējs ir tiesīgs prasīt KT NORDIC:

8.4.1. izsniegt KT NORDIC rīcībā esošos personas datus par Pircēju;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši Pircēja norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu Pircēja datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu Pircēja datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Pircēju), tostarp profilēšanu;

8.5 Pircējam ir tiesības iegūt no KT NORDIC informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām KT NORDIC ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā Pircēja personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar KT NORDIC veikto personas datu apstrādi Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

 

9.1. KT NORDIC var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas KT NORDIC mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

 

Pierakstīties jaunumiem

Ievadiet savu e-pasta adresi lai saņemtu informāciju par produktiem, atlaidem un citiem jaunumiem.

Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas Ceno.lv Salidzini.lv logotips HEMPIO.EU © 2022. Jebkuras informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz HEMPIO.EU ir obligāta.

Search